Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden huur/ verhuur

De bemiddelingsopdracht wordt verleend c.q.  aanvaard voor een periode van 12 maanden na dagtekening van de bemiddelingsopdracht tot verhuur. Na genoemde periode loopt de opdracht automatisch door tot het moment waarop de opdracht schriftelijk wordt beëindigd met in acht name van een opzegperiode van 3 maanden door opdrachtgever of A-One Housing & Relocation.

Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder wordt door A-One Housing & Relocation kosten in rekening gebracht.

Indien, bij genoemde periode vermeld in 1. buiten A-One Housing om een overeenkomst tot stand komt  heeft bemiddelaar recht op een courtage van 10% excl. BTW van de jaarhuur.

In geval deze overeenkomst door de opdrachtgever wordt beëindigd, dient opdrachtgever een afgesproken bedrag aan de bemiddelaar te betalen( op het moment dat de overeenkomst beëindigd) in verband met de door bemiddelaar gemaakte kosten.

Zowel voor advies bij verhuur, verlenging van een huurcontract, eventuele oplevering bij einde huurovereenkomst  worden er kosten overeenkomstig de leveringsvoorwaarden, in rekening gebracht.

 

Algemene voorwaarden koop/ verkoop

Zonder uitdrukkelijke anders luidende schriftelijke overeenkomst is de opdracht uitsluitend verleend aan de bemiddelaar en onthoudt opdrachtgever zich van alle activiteiten die de totstandkoming van een overeenkomst als boven kunnen belemmeren.De bemiddelaar heeft recht op courtage indien door zijn bemiddeling een overeenkomst tot stand komt. Courtage dient eveneens te worden betaald indien na beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtgever en bemiddelaar, een koopovereenkomst tot stand komt. Tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de totstandkoming generlei verband houd met de bemiddeling van de bemiddelaar.

De opdracht wordt verleend c.q. aanvaard voor (on )bepaalde tijd. Met dien verstande dat ieder der partijen het recht heeft de overeenkomst te beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en in acht name van een opzegtermijn van drie maanden.

Opdrachtgever vergoedt de advertentiekosten. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient bemiddelaar tevoren met opdrachtgever overleg te plegen.

Bij geen verkoop worden  administratie kosten waaronder de opmaak van de brochure en de opmaak internet in rekening gebracht.

Partijen komen een courtage tarief van  van de koopsom overeen.

De courtage wordt vermeerderd met de van toepassing zijnde BTW. Onder de koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper aan opdrachtgever verschuldigd is exclusief de kosten en rechten die op overdracht vallen zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten.